مرور خاطرات

نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچ یک ازمردم این آبادی، به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت،
                                                                                غصه هم میگذرد،
                        آن چنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند، لحظه ها عریانند برتن لحظه ی خود جامه ی اندوه مپوشان هرگز
                                                                                                                                                                            سهراب سپهری

                                                خاطرات خوش خود در طی اقامت در کاریز را با ما به اشتراک بگذارید